Ajutor 70.000 euro/tânăr fermier! Criterii de selecție cereri pentru finanțare!

Ministerul Agriculturii și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au repus în dezbatere Ghidul Intervenției DR 30, sprijin instalare tineri fermieri, pentru acest an. Care sunt criteriile și principiile pentru selecția proiectelor depuse de tineri fermieri?

Criterii de selecţie ale proiectului – alocare NAŢIONALĂ

IMPORTANT
Înainte de depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care aceasta îl întrunește, să anexeze cererii de finanțare, documentele pe baza cărora se certifică îndeplinirea criteriilor de selecție, în acord cu detalierea de la secțiunea aferentă selecției.

Toate proiectele vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.

Pragul de calitate prestabilit pentru această intervenţie este de: 25 puncte.

1. Principiul nivelului de calificare

1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii liceale, postliceale sau superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 15 puncte
1.2 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura
agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de
calificare profesională – 10 p
Studiile/Formarea/Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu ramura agricolă vizată prin proiect (vegetal/zootehnic/mixt) în domeniul/specializarea agricol/ă.

2. Principiul promovării producției de legume în spații protejate

2.1 Solicitantul deține în cadrul exploatației cel puțin 7.100 Euro valoarea producţiei standard constituită din legume în spaţii protejate şi îşi propune
investiţii în sisteme de încălzire care să deservească întreaga suprafaţă* de spaţii protejate – 30 p
2.2 Solicitantul deține în cadrul exploatației de la 2.300 şi până la 7.100 Euro valoarea producţiei standard constituită din legume în spaţii protejate şi îsi propune prin proiect investiții în sisteme de încălzire care să deservească întreaga suprafaţă* de spaţii protejate – 20 p

*Pentru acordarea punctajului, întreaga suprafaţă de spaţii protejate (existente şi/sau propuse prin proiect) va fi dotată cu sisteme de încălzire.

3. Principiul comasării prin preluarea de exploatații

3.1 – Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație agricolă de la un cedent cu vârsta de cel puţin 60 de ani – 10 p
3.2 – Solicitantul preia integral cel puțin două exploataţii agricole – 7 p
3.3 – Solicitantul preia integral o exploataţie agricolă – 5 p

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se realizează integral, cu toate suprafeţele şi animalele pe care le
deține cedentul în proprietate (condiția nu se aplică pentru suprafețele deţinute de cedent în baza unui contract de arendă sau alte forme, în schimb cedentul trebuie să renunțe la activitatea agricolă și să nu mai fie înregistrat ca atare, în niciun registru specfic), aşa cum apar înregistrate la APIA şi/sau la ANSVSA/ANZ şi în Registrul agricol.

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare – APIA şi/sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ ANZ/Circumscripția Veterinară şi Registrul Agricol. În cazul în care cedentul se mai regăseşte în IACS/DSVSA şi ANZ, poate fi acceptată o justificare din care reiese menţinerea unor culturi/animale pentru consum propriu în limitele definiţiei care vizează consumul propriu.

Nu este obligatorie preluarea suprafeţelor deţinute de cedenţi în arendă sau sub alte forme de folosinţă, şi nici a curții, a anexelor gospodăriei cedentului sau a animalelor destinate consumului propriu al cedentului, aşa cum este explicitat în secţiunea „Definiţii”.

Nu este obligatorie preluarea suprafețelor neagricole, încadrate în Registrul Agricol ca “Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră” și/sau “Ape și bălți”.
Îndeplinirea acestui criteriu de selecţie se menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.
Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor verifica: extras din Registrul unic de identificare – APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la
ANSVSA/ DSVSA/ ANZ/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul cedării exploatației/exploatațiilor agricole.

4. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători)

4.1 – Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători)* – 10 p
* Verificarea cu privire la comercializarea prin intermediul formei asociative se va face conform legislației în vigoare.

5.Principiul deținerii în proprietate a exploatației
5.1 – Solicitantul deţine în proprietate suprafeţele de teren agricol** aferente exploataţiei și totalitatea efectivelor de animale – 10 p
** Punctajul se acordă direct proporţional cu procentul de teren agricol, din exploataţie, deţinut în proprietate.

6. Principiul promovării tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale***
Planul de afaceri cuprinde cel puțin una dintre următoarele acţiuni de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor:
6.1 – Agricultură ecologică – 5 p
6.2 – Combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică**** – 10 p
6.3 – Economia circulară/utilizare de energie din surse regenerabile/sisteme de irigare prin picurare independente energetic***** – 10 p
În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul CS 2.1 se va acorda punctaj în cadrul CS 6.3 dacă investiția/investițiile în energie regenerabilă şi/sau de irigaţii acoperă întreaga suprafaţă de spaţii protejate vizată prin proiect.
În cazul celorlalţi solicitanţi, punctajul se va acorda daca minimum 10% din valoarea sprijinului este investită în economie circulară/energie regenerabilă/irigaţii prin picurare.
*** Punctajele aferente CS 6.1 , 6.2 si 6.3 se pot cumula.
**** În cazul polenizării biologice, la CS 6.2 se pot acorda 10 puncte solicitanţilor care utilizează metode de polenizare biologică în spaţii protejate, iar 5 puncte se pot acorda solicitanţilor care deţin minimum 5 familii de albine, chiar dacă nu deţin teren agricol.
***** În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul CS 2.1 se va acorda punctaj în cadrul CS 6.3 dacă investiția/investițiile în energie regenerabilă şi/sau de irigaţii acoperă întreaga suprafaţă de spaţii protejate vizată prin proiect. În cazul celorlalţi solicitanţi, punctajul se va acorda daca minimum 10% din valoarea sprijinului este investită în economie circulară/energie regenerabilă/irigaţii prin picurare. Vor fi punctate doar acele acţiuni de economie circulară din lista prezentată în detalierea CS 6.3.
Îndeplinirea criteriilor de selecţie se menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Total punctaj 100 p

Atenție! Punctajul estimat (evaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a solicitantului și prin prezentarea de documente suport, asa cum se solicită în descierea fiecărui criteriu.

Valoare sprijin 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară potrivit prevederilor fişei tehnice a intervenției DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de implementare de minimum 2 ani si maximum trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă și este de:
– 70 000 de euro
Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare.
Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăşi data de 31 decembrie 2029.

Integral Ghidul solicitantului, varianta consultativă, pe site-ul Ministerului Agriculturii, secțiunea Dezvoltare rurală, Plan Național Strategic.

Sursă: APIA; Agroinfo


LEAVE REPLY