Diploma obligatorie anul acesta pentru ajutorul de 70.000 euro/tânăr fermier!

Ministerul Agriculturii a publicat miercuri, 7 iunie 2023, în consultare, Ghidul solicitantului DR 30 Sprijin instalare tineri fermieri pentru acest an. Spre deosebire de anul trecut, cuantumul ajutorului este mai mare, și anume 70.000 euro/tânăr fermier.

Tinerii agricultori care doresc să obțină acești bani trebuie să prezinte diploma de minim 8 clase și un act prin care să demonstreze că au competențe profesionale în domeniul agriculturii.

Potrivit Ghidului solicitantului, varianta consultativă, „pentru a putea primi sprijin în cadrul intervenției DR-30, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

 Solicitantul să se încadreze în definiția tânărului fermierÎncadrarea solicitantului în definiția tânărului fermier se face cu respectarea condițiilor privind:

 vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;

 deținerea de competențe adecvate în domeniul agricol;

 se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Astfel, sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, care deține competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

➢ studii medii/superioaresau

➢ formare profesională prin studii/ curs de calificare conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesionalăsau

➢ competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs, pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016)sau

➢ evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionalesau

➢ experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.sau

➢ angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Pentru eligibilitatea solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare este obligatoriu să prezinte diploma SAU documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv adeverinţă de absolvire sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională autorizate de ANC care cuprinde această informaţie.Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate certificate de formare profesională/ calificare/instruire, sub numărul minim de 360 de ore, respectiv 80 de ore (ţinând cont de cele explicitate în nota de subsol) eliberate atât de formatori recunoscuţi de cătreANC, cât şi de formatori nerecunoscuţi ANC, certificatele de calificare eliberate de ANCA, respectiv DAJ, precum şi certificatele de competențe profesionale.În cazul certificatelor de competențe profesionale, acolo unde nu se poate stabili nivelul de calificare, în cadrul procesului de evaluare,se vor solicita clarificări Autorității Naționale pentru Calificări (ANC).Tânărul fermier trebuie să deţină la momentul depunerii cererii de finanțare sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi calificări profesionale în domeniul agricol în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfăşoare: zootehnic sau vegetal.

Astfel, solicitantul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic, iar cel care înfiinţează o exploataţie vegetală trebuie să deţină competenţe specifice domeniului vegetal, în timp ce solicitanţii care deţin exploataţii mixte, pot deţine orice competenţă în domeniul agricol, până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată pe teritoriul României şi figurează în REVISAL, trebuie să atașeze documente doveditoare emise de angajator/ angajatori, din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol), astfel încât să certifice experiența practică în activitatea agricolă.

Conţinutul documentelor doveditoare se va verifica de către experții AFIR prin consultarea REVISAL.Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată în afara graniţelor ţării, trebuie să ataşeze documente din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol).Aceste documente oficiale trebuie să fie însoţite de traducere legalizată care să facă dovada raporturilor de muncă de tipul: contract individual de muncă/ certificat de angajare, ori o dovadă privind desfăşurarea unei activităţi independente/ raport de muncă sau alt document eliberat de angajator, în conformitate cu actele în vigoare ale acelui stat.

În cazul solicitanţilor care nu se regăsesc în REVISAL, precum şi a celor care nu pot prezenta documentele doveditoare pentru experienţă practică în domeniul agricol în afara graniţelor ţării, se poate prezenta un certificat de recunoaştere a competențelor, emis de ANC, pe baza experienței dobândite.”Ghidul solicitantului DR 30 se află în consultare publică, este varianta consultativă, iar cei interesați pot trimite opinii Ministerului Agriculturii.

Eventualele propuneri şi observaţii pot fi transmise la adresa de e-mail: pndr@madr.ro și relatii.publice@afir.info

Sursă: MADR; AFIR; Agroinfo

LEAVE REPLY