Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 1. SPRIJIN NERAMBURSABIL 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

            50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO

            40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

75%din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;

25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă

Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la  semnarea contractului de finanțare.

 1. PERIOADA DE DEPUNERE CERERIDE FINANTARE pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”: 15 iulie – 15 octombrie 2020.
  Pragurile de calitate:
  – 90 de puncte(15 iulie –15 august);
  – 85 de puncte(16 august–15 septembrie);
  – 25 de puncte(16 septembrie –15 octombrie.

 

 1. BENEFICIARI:

Solicitanţi eligibilipentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

– Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

– Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;

– Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;

– Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

N.B.! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanţi eligibili  în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

–  Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

* individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);

* ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);

* ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

– Asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

– microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

– întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

– să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică română;

– să acţioneze în nume propriu.

N.B.! Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători. Un tânăr fermier poate face parte dintr-o cooperativă agricolă sau un grup de producători, sau să se înscrie ulterior instalării într-o astfel de formă de asociere, cu condiţia menţinerii statutului de şef al exploataţiei agricole.

 1. CRITERII DE SELECTIE A PROIECTULUI:

Pragul minim este de 25 de punctesi reprezintă punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanțare.

Nr. Crt. CRITERII DE SELCTIE Punctaj
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 1

Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura și producere de samânţă)
A) Sector vegetal
 

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de material săditor/sămânţă de legume;

 

30
 

2. Producere de sămânță /material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole – exceptând cele pentru legumicultură

 

25
 

3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole

 

20
B) Sector zootehnic
 

1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)

 

30
 

2. Apicultură

 

25
 

3. Ovine și caprine

 

20
Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în total SO exploataţie.

Se vor acorda 30 de puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv in cazul

producerii de material săditor şi/sau material semincer pentru culturile de legume) şi 25 de puncte pentru o exploataţie care vizează producerea de sămânţă şi material săditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole)– doar exploataţiile care vizează celelalte tipuri de cultură, excluzându-se la acest punct culturile de legume.

În cazul culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul va fi acordat în cadrul celui de – al doilea criteriu de selecţie.

În cadrul principiului de selecţie care vizează sectorul pomicol, se punctează inclusiv exploataţiile pomicole deja înfiinţate la momentul depunerii cererii de finanțare, nu doar cele care vizează modernizare/reconversie/înfiinţare de plantaţii pomicole.

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 2

Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral

 

1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații Agricole 15
 

2. Solicitantul preia integral două exploatații Agricole

 

10
 

3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă

 

5
Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol.

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ ANZ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol.

Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului.

N.B.! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la  ANSVSA/ DSVSA/ ANZ/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor Agricole.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 3

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol
 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol

 

25
 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol

 

20
 

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională.

 

10
Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.

Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va prezenta, pe lângă documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale) prin care se certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA.

N.B.! Informaţii privind tipurile de studii considerate ca aparţinând de domeniul agricol sunt prezentate la capitolul „4.4 Dicţionar” din prezentul Ghid.

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 4

Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potential determinate în baza studiilor de specialitate

 

 

1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potential ridicat (conform studiului ICPA -anexat)

 

25
 

2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potential mediu (conform studiului ICPA anexat)

 

20
N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform anexei nr. 6 la prezentul Ghid se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (raportat la total valoare SO). În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 6. Studiul OSPA județean

privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA.

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 6.

A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei nr. 6 prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.

N.B.! În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru ”vegetal„ din Anexa 6, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „asimilări culturi” pentru încadrarea pe potenţial.

Pentru exploataţiile pomicole în zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 (Anexa nr. 10), acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 de vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.

Pentru exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate conform OMADR 247/2012 cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 12), acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu (potenţial ridicat).

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 6 se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT unde este înregistrată exploataţia, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber14, şi de existenţa, sau nu, a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale al fermei (exprimat în SO) (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

În cazul în care solicitantul consideră că încadrarea pe tipul de potențial pentru sectorul zootehnic(scăzut, mediu sau ridicat) la nivel de UAT nu corespunde cu realitatea acesta își va putea reevalua potențialul agricol pentru exploatația zootehnică, utilizând calculatorul din Anexa nr. 6a, sector zootehnic la Ghidul solicitantului privind reevaluarea potențialului agricol din sectorul zootehnic pentru efectivul pe care îl deține la momentul depunerii cererii de finantare (ținând cont de metodologia de calcul inclusă în anexă).

 
 

În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctjul maxim afferent acestui principiu de selecţie (potential ridicat).
 
N.B.! În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări nu se acordă punctaj la acest principiul de selecţie.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 5

Principiul raselor/ soiurilor autohtone
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată durata de implementare si monitorizare a proiectului.
5
Sectorul Vegetal

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare si monitorizare a proiectului (atât producere de seminţe autohtone, material de plantare autohton cât şi cultivarea soiurilor autohtone).

Soiurile autohtone sunt cele obținute din sămânță autohtonă, și anume sămânța certificată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul calității semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), ce se regăseşte la adresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în anul respectiv de cerere, în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din România.

Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor autohtone în total cultură vegetală (exprimată în SO) din cadrul exploatației.

Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de activități agricole desfășurate sau care urmează a fi desfăşurate, atât fermierilor care sunt autorizați pentru producerea de semințe și/sau material săditor (cu condiția să demonstreze ca acestea sunt soiuri autohtone), cât și în cazul fermierilor care cultivă (utilizează)/vor cultiva (utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul ISTIS.

Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de autorizații pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor, cât și pentru fermierii care cultivă/vor cultiva aceste soiuri pentru consum, verificarea cu privire la soiul autohton se face pe baza documentelor de calitate și conformitate ale furnizorilor sau orice document echivalent (factură fiscală de achiziție/ document oficial de certificare a lotului de sămânță/buletinul de analiză cu mențiunea sămânță ”admisă pentru însămânțare”/buletin de analiză oficială cu mențiunea ”necesar propriu”/etichetă oficială) ce se eliberează fiecărui fermier și în care se regăsesc nominalizate soiurile de semințe sau material săditor.

Sămânța autohtonă este sămânța certificată în conformitate cu legislația

națională în vigoare în dreptul căreia este înscris un cod care aparține menținătorilor din România, conform catalogului ISTIS.

Sectorul Zootehnic

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta Certificatul de origine pentru animalele de rasă (indigene), la momentul depunerii Cererii de Finanțare sau la ultima plată, după caz, menționate în Anexa nr. 14 la Ghidul solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul solicitantului.

Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din cadrul exploataţiei.

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal / zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie) analiza SO a grupei de cultură / speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al întregii exploataţii.

 
TOTAL 100

 

 1. Pentru beneficiarii interesati de aceasta linie de finantare tariful pentru Plan de afaceri Tanar fermier (masura 6.1) este de 1.800 de euro.

        Date de contact firma de consultanta: NOPRUNO – Roxana Preduna 0747.487.503

 

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Posts