Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor Agricole

 1. SPRIJINUL NERAMBURSABIL: va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat

 

 1. PERIODA DE DEPUNERE CERERI DE FINANTARE pentru submăsura 4.2„Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole– componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”: 13 iulie – 31 decembrie 2020.
  Pragurile de calitate:
  – 45 de puncte(13 – 31 iulie);
  – 40 de puncte(1 – 31 august);
  – 30 de puncte(1 – 30 septembrie);
  – 25 de puncte(1 – 31 octombrie);
  – 20 de puncte(1 – 30 noiembrie);
  – 10 puncte(1 – 31 decembrie).

 

 1. BENEFICIARI:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești .

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

– Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare; 

– Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare; – Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

– Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare); 

– Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

– Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect; 

– Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect; 

– Grup de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect. 

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel: microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi mijlocii – care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013, art.17, în măsura 4. Investiţii în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale și DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă

În ceea ce privește investițiile noi în abatoare de capacitate mică în zona montană, pentru sesiunea 2020, sM 4.2 contribuie la domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă.

 

 1. CRITERII DE SELECTIE A PROIECTULUI, exemplu pentru domeniul de intervenție DI 6A concret investițiile noi în abatoare de capacitate mică în zona montană:

Nr. Cr

Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
1 Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistem de colectare, procesare și comercializare Max. 20 p.
Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de recepție*, abatorizare, procesare, depozitare și comercializare**
1.1.Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv recepție, abatorizare, procesare, depozitare și comercializare; Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar. 20 p.

1.2.Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de recepție, abatorizare, depozitare și comercializare

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar menționate.

15 p.

1.3 Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de abatorizare, depozitare și comercializare

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar menționate.

10 p.
2 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european, etc.) 15 p.
Proiecte care promovează investiții destinate produselor ecologice sau care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european, inclusiv investiții destinate produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” 15 p.

În cazul proiectelor care propun investiții pentru obținerea de produse ecologice, acestea se vor regăsi în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate, iar documentele care atestă acest aspect vor fi verificate la finalul primului an de monitorizare și, ulterior, pe toată durata monitori Solicitanţii trebuie să identifice și să prezinte în cadrul Studiului de Fezabilitate furnizori de animale în viu, crescute ecologic. În cazul lan alimentar se va demonstra că, în urma implementării proiectului, se vor obține produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. conf angajamentul luat la depunerea Cererii de Finanțare.

Cel puțin un produs obținut în urma abatorizării și, dacă este cazul, a procesării pe linia tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic.

Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la nivel european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele de date Comisiei Europene eAmbrosia.

oferte

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare în conformitate cu documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimentare altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice (IG), cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.

În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul

Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) – produse alimentare altele decât vinul, iar documentația este transmisă la Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea obținerii protecției europene.

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN), a transmiterii documentației în

vederea obținerii înregistrării și a protecției la nivel european și a angajamentului luat la depunerea cererii de finanțare că vor obține un produs care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel european.

Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, precum și cele care vizează obținerea unor produse în curs de dobândire a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan” vor fi punctate în condițiile respectării prevederilor Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici

care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu precizarea că zona montană aplicabilă este cea din Anexa 3 la ghidul solicitantului

Pentru produsele procesate care dețin deja mențiunea de calitate

facultativă ”produs montan”, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare care se regăsesc în Registrul național al produselor montane publicat pe site-ul www.azm.gov.ro madr.ro.

Pentru produsele noi, pentru care se dorește obținerea recunoașterii dreptului de utilizare a mențiunii facultative de ”produs montan”, proiectele vor fi punctate pe baza Avizului ANZM și a angajamentului din cererea de finanțare că vor obține un produs care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel european (unde este încadrat și produsul montan).

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină

mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilit.

3 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european, etc.) 15 p.
3.1 Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători care să deservească membrii cooperativei/societății cooperative sau a grupului de producători 35 p.
3.2 Proiecte de investiții promovate de un membru din cadrul unei cooperative/societăți cooperative sau grup de producători. 25 p.
4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate Max. 30 p.
Proiectul vizează amplasarea unității într-o zonă în care este necesară o capacitate de prelucrare/depozitare/abatorizare identificată in raport cu potențialul existent, după cum urmează***:
4.1. Potențial ridicat de absorbție a materiei prime 30 p.
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de abatorizare este mai mică decât 50% din producția de materie primă/produs agricol

4.2. Potențial mediu de absorbție a materiei prime

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de abatorizare este între 50% – 90% din producția de materie primă/produs agricol

20 p.
TOTAL 100 p.
 1. Pentru beneficiarii interesați de această linie de finanțare tariful pentru Plan de afaceri este de 1500 de euro. 

     Date de contact firma de consultanta:  NOPRUNO – Roxana Preduna 0747.487.503

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Posts