Raport al Cenzorului privind gestiunea “AJCB BOVISIB”, conducerea evidentei contabile si intocmirea bilantului contabil si a contului rezultatului exercitiului la 31.12.2019

Cenzorii “AJCB BOVISIB – SURA MARE, numiti legal de catre AGA AJCB BOVISIB, au verificat modul de administrare a asociatiei, modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului asociatiei, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Asociatilor si actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2019.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii asociatiei. Rezultatele inregistrate de catre asociatie au fost raportate de catre adminstratori in situatiile financiare ale anului 2019 (bilant contabil, cont de de rezultat al exercitiului, politici contabile si note explicative la situatiile financiare – in conformitate cu OMFP 10/2019) si sunt anexate la prezentul raport.

Operatiunile s-au inregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), avand la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligatii de plata, evolutia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balantele de verificare lunare, efectuandu-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Cenzor nu a surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice, la fel ca si in anii anteriori.

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la inchiderea conturilor, intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale asociatiei, precum si cu respectarea prevederilor „Legii contabilitatii” nr. 82/1991, OMFP 3103/2017 si  „Planului de conturi” utilizat de aceste entitati,

In ceea ce priveste perioada analizata, mentionam ca AJCB BOVISIB, a desfasurat in anul analizat activitati ale organizatiilor profesionale, a realizat incasari, plati si plasamente prin conturile deschise la  banci, dar si incasari si plati prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa si banca, nu au reiesit diferente intre faptic si scriptic.

Rezultatul exercitiului incheiat la 31.12.2019, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si reprezinta un profit in valoare  de 4028,63 RON, stabilit ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activitatii acesteia.

Cenzorii certifica prin prezentul raport,  datele  din Bilantul Contabil si Anexele sale, incheiat pe anul 2019. Raportul a fost intocmit in 2 exemplare originale, pentru fiecare parte.