RAPORTUL PRESEDINTELUI AJCB BOVISIB cu privire la anul fiscal incheiat la 31.12.2019

AJCB BOVISIB, cu sediul in STR.PRINCIPALA, NR.246, Judetul SIBIU, inregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (Judecatoria SIBIU), sub numarul 45/2007, avand cod unic de inregistrare 22559985, a desfasurat in anul 2019 activitati ale organizatiilor profesionale, realizand următorii indicatori:

  • venituri totale: 2429022 lei;
  • donatii/subventii/sponsorizari: 0 lei;
  • cheltuieli totale: 2424994 lei;
  • profit  brut: 4028 lei;
  • impozit pe profit: 0 lei;
  • profit net: 4028 lei.

Profitul contabil se propune a fi repartizat pentru acoperirea pierderii din anii precedenti, conform hotararii adunarii generale a asociatilor.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile:

  • Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OMFP 3103/2017 – privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
  • OMFP 10/2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

PRESEDINTE,
STINGA NICOLAE