Sprijin instalare tineri fermieri – 70.000 euro/fermier!

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri crește la 70.000 de euro/fermier, în perioada 2023-2027, prin comparație cu 40.000 de euro/fermier, cât se acordă în prezent, se arată în Planul Național Strategic 2023-2027, transmis Comisiei Europene pe data de 18 octombrie 2022.
„Îmbătrânirea forței de muncă în sectorul agricol, precum și declinul demografic din zonele rurale confirmă necesitatea prezenței populației tinere în zonele rurale în vederea îmbunătățirii performanțelor economice ale exploatațiilor agricole. Familiile tinere din mediul rural și în special din zona montană vor fi încurajate să rămână în mediul rural ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.
Sprijinul acordat pentru tinerii fermieri în vederea instalării ca șefi ai exploatației agricole va îmbunătăți structura de vârstă a fermierilor, va contribui la înlocuirea generațiilor de fermieri, va promova aspectele privind protecția mediului, agricultura ecologică, asocierea și va contribui la consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale.
În cadrul intervenției vor fi încurajați tinerii care dețin un nivel de pregătire profesională și competențe adecvate care să asigure gestionarea eficientă a exploatației prin elaborarea și implementarea unor proiecte durabile în zonele rurale. Tinerii care dețin formare și competențe adecvate vor asigura adaptarea la o agricultură rezilientă și inovativă prin promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale și desfășurarea unei activități agricole competitive.
Această intervenție va conduce la creșterea numărului de tineri fermieri care desfășoară o activitate agricolă ca șefi/manageri de exploatație, îi va încuraja să devină competitivi, să își sporească gradul de orientare spre parteneriate și forme asociative, ceea ce va contribui la reducerea dezavantajelor structurale și la consolidarea poziției pe piață a fermierilor.
Pentru a răspunde adecvat provocărilor cu care se confruntă zona montană, atât din perspectiva îmbătrânirii populației cât și din perspectiva specificului activităților agricole și a problemelor structurale ale exploatațiilor agricole din această zonă, instalarea tinerilor fermieri va fi abordată în mod prioritar.
Având în vedere Pactul Ecologic European cu componenta care vizează agricultura și alimentația, potențialul agriculturii românești de a asigura alimente sigure și de înaltă calitate precum și necesitatea sprijinirii zonei montane defavorizate de condiții naturale și socio-economice specific se va avea în vedere o abordare concentrată pe fermele din zona montană și a fermelor ecologice.
Principiile privind selecția proiectelor
În cadrul intervenției vor fi prioritizate planurile de afaceri ale tinerilor cu un nivel de calificare superior, care au în vedere realizarea comasării prin preluarea de exploatații, deținerea în proprietate a exploatației, promovarea unor tehnologii și tehnici de producție moderne cu impact redus asupra mediului, eficientizarea utilizării și gestionarea adecvată a resurselor, instalarea fermierilor în zona montană.
În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor putea fi identificate și alte criterii relevante pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și totodată dezvoltarea sectorului agricol.
Beneficiarii eligibili sunt tinerii fermieri.
Condiții de eligibilitate:
1. Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier.
Limita maximă de vârstă: 40 de ani.
În cazul persoanelor fizice/Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere Familială, tânărul trebuie să dețină un controlul privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.
În cazul persoanelor juridice controlul efectiv se dovedește prin:
– exercitarea de către tânărul fermier a calității de asociat unic sau
– exercitarea de către tânărul fermier cumulativ a calității de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50%+1 din acțiuni / parți sociale) și administrator/manager. Condiția este îndeplinita şi dacă mai multe persoane fizice tineri fermieri dețin împreuna calitatea de acționar sau asociat majoritar sau toți acționarii/asociații sunt persoane fizice tineri fermieri, situație in care unul dintre aceștia trebuie să aibă și calitatea de administrator/manager.
Dovada formării sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol (diploma/certificat absolvire).
Tânărul fermier trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:
-Minim un curs de inițiere în domeniul agronomic acreditat
-Un certificat de absolvire a unei forme de învățământ agronomic formal (școală profesională, liceu, etc.)
-Deținerea unui certificat de competențe profesionale în domeniul agronom
– Experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.
În cazul persoanelor juridice cu mai mulți acționari/asociați persoane fizice tineri fermieri care cumulativ îndeplinesc condiția de tânăr fermier, cerința privind formarea sau competențele adecvate trebuie îndeplinita de către persoana fizica tânăr fermier care are calitatea de administrator/manager al exploatației.
2. Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
3. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
4. Solicitantul propune prin Planul de afaceri să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO;
5. Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil care va cuprinde:
• situația inițială a exploatației;
• obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant;
• investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;
• calendarul de implementare al planului de afaceri.
6. Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă.
7. Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermieri și nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 2014-2020 sau PNS, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.
Alte angajamente
Solicitantul va demonstra înaintea depunerii celei de-a doua tranșe de plată, creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată prin entități precum cooperativele, grupurile de producători, unitățile de procesare, piețele locale.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.
Sprijinul va fi acordat pentru acesta intervenție este sub formă de sumă forfetară în conformitate cu articolul 75 punctul 4 al R 2115/2021.
Sprijinul public nerambursabil maxim este de 70.000 Euro. Rata sprijinului este de 100%.” Plan Național Strategic 2023-2027.
Sursă: MADR; Agroinfo

LEAVE REPLY

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *